Dotacje dla firm w ramach działania 1.3 RPOWP

Zarząd Województwa Podlaskiego przyzna dotacje dla firm produkcyjnych. Ogłoszono bowiem nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach niniejszego konkursu udzielane będą dotacje dla firm planujących projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

  • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Uprawnione do aplikowania są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):a)     dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;b)     dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
  2. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:a)     30% – mikro i małe przedsiębiorstwab)     40% – średnie przedsiębiorstwa.
  3. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.
  4. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 60 000 000,00 PLN.
  • Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 6 000 000,00 PLN.

Termin naboru wniosków:

od 25 lipca 2016 r. do 23 sierpnia 2016 r. do godz. 15:30

 

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.