Dotacje na energetykę odnawialną (OZE)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Konkurs trwa od 03.03.2017 do 14.04.2017.

Dofinansowanie można uzyskać na inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Kto może składać wnioski?

W ramach typu 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna):

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • stowarzyszenia lokalnych grup działania z wyłączeniem jednostek, które mogą być finansowane ze środków EFRR i EFS.

W ramach typu 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby):

 • ­ mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • ­ duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • ­ producenci rolni, grupy producenckie,
 • ­ spółdzielnie,
 • ­ wspólnoty mieszkaniowe,
 • ­ towarzystwa budownictwa społecznego,
 • ­ organizacje pozarządowe,
 • ­ kościoły i związki wyznaniowe,
 • ­ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • ­ jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

W ramach typu 3. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
 • duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.