Duża ilość wniosków w ramach działania 1.3 RPOWP

23 sierpnia 2016 roku skończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (nr naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/16).

Jak informuje Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 112 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 814,9 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 348 mln zł.