Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej Działanie 1.3

31 stycznia 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPOWP opublikował listę projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 RPOWP 2014-2020 podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami tej oceny.

Lista znajduje się tu.