Studium Wykonalności

Studium Wykonalności jest jednym z kluczowych załączników w procesie ubiegania się o dotację unijną. Jest dokumentem zawierającym kluczowe aspekty dotyczące samej inwestycji oraz podmiotu jej wdrażającego. Sporządzając studium wykonalności opieramy się każdorazowo o wytyczne Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym oraz Wytyczne Ministerialne, wobec czego mogą mieć Państwo pewność, iż studium będzie sporządzone zgodnie z wymaganiami dla konkretnego Działania (w ramach danego Programu Operacyjnego).

Sporządzamy studia wykonalności m.in. dla:

 • Urzędów Marszałkowskich,
 • Urzędów Wojewódzkich,
 • Gmin, Powiatów,
 • ZOZ-ów i NZOZ-ów,
 • Instytucji kultury,
 • Ośrodków sportowych i rekreacyjnych.

Realizujemy także studia wykonalności dla projektów drogowych.

Przeprowadzone rzetelnie Studium pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji, pociągających olbrzymie koszty. Kompletne studium wykonalności jest fundamentem dla konkretnych i ostatecznych decyzji biznesowych oraz rozwoju, w związku z tym, że odpowiada na pytania dotyczące funkcjonowania przedsięwzięcia, potrzebnej kadry, koniecznych nakładów, optymalnego czasu rozpoczęcia oraz zwrotu kapitału.

Do grona zadowolonych klientów należą między innymi:

 • Podlaski Urząd Wojewódzki
  • Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I – Infrastruktura (Norweski Mechanizm Finansowy EOG)
  • Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen ETAP I ZADANIE NR 2 (Norweski Mechanizm Finansowy EOG)
  • Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka (granica polsko – białoruska) – powiat hajnowski RP – obwód brzeski RB (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina)
  • Przebudowa odcinka drogi łączącego drogowe przejście graniczne w Kuźnicy z drogowym przejściem granicznym w Bruzgach (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina)
  • Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
  • Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
 • Gmina Mielnik – Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku (działanie 2.2 RPO WP 2014-2020)
 • Muzeum Podlaskie w Białymstoku:
  • Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi (działanie 6.3 RPO WP 2007-2013)
  • Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Białostockiego Muzeum Wsi (działanie 8.3 RPO WP 2014-2020)
  • Rozbudowa Białostockiego Muzeum Wsi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcji turystycznej regionu (działanie 8.3 RPO WP 2014-2020)
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku – Usprawnienie monitoringu jakości wód i powietrza w województwie podlaskim poprzez doposażenie w sprzęt laboratoryjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku (działanie 5.1 RPO WP)

Jesteśmy też podwykonawcą w projektach realizowanych przez inne firmy doradcze z regionu i kraju – w ramach tego typu usług wykonaliśmy kilkadziesiąt projektów infrastrukturalnych.

Zapraszamy do współpracy.