Wdrożenie innowacji w zakresie kruszyw drogowych

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji w zakresie kruszyw drogowych
Nazwa beneficjenta: STAR-KRUSZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 2 287 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 930 000,00 zł
Data podpisania umowy: 2012-11-21
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat augustowski Augustów – miasto