Utworzenie nowoczesnej drukarni cyfrowej

Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnej drukarni cyfrowej
Nazwa beneficjenta: PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 696 285,72 zł
Wartość dofinansowania: 285 363,00 zł
Data podpisania umowy: 2010-02-15
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat m. Białystok M. Białystok