Innowacyjna usługa automatyzacji procesu regeneracji zbiorników atramentowych

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnej usługi automatyzacji procesu regeneracji zbiorników atramentowych
Nazwa beneficjenta: DrTusz Sp. z o.o.
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 164 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 67 500,00 zł
Data podpisania umowy: 2010-07-07
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat m. Białystok M. Białystok