Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Tytuł projektu: „Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka (granica polsko – białoruska) – powiat hajnowski RP – obwód brzeski RB”.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Całkowity koszt projektu wynosi 5 399 805,04 Euro. Wkład własny Beneficjenta wynosi 543 760,37 Euro (budżet Wojewody Podlaskiego), tj. 10,07%. Pozostałe wydatki o łącznej kwocie 4 856 044,67 Euro, tj. 89, 93% stanowią środki z Programu.

Celem ogólnym projektu jest ochrona interesów politycznych i ekonomicznych Polski oraz Unii Europejskiej. Cel projektu jest zgodny z celem Priorytetu 2. Poprawa jakości życia Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013. Zamierzenia projektu dokładnie wpisują się w Działanie 2.2. priorytetu – Sprawne i bezpieczne granice. Celem Projektu jest, zwiększenie efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa na granicy. Większa przepustowość w przejściu granicznym Połowce – Pieszczatka i bezpieczeństwo podróżnych na granicy warunkują realizację pozostałych celów programu. Projekt polega na partnerstwie i budowie w partnerstwie infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka. Partnerem projektu jest Państwowy Komitet Celny Republiki Białorusi.

Dzięki rozbudowie infrastruktury przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa na granicy państwowej, ograniczenie nielegalnych przekroczeń granicy, uaktywnienie się podmiotów gospodarczych w rejonie przejścia, a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia w regionie i poprawa warunków życia mieszkańców. Jednocześnie modernizacja i rozbudowa dróg dojazdowych do przejścia, zmniejszy ryzyko kolizji i wypadków. Poprawie ulegnie międzynarodowa komunikacja drogowa w relacji Polska Białoruś Rosja. Planowane przejście graniczne zajmować będzie łącznie pow. 18, 09ha. Przedsięwzięcie jest projektem symetrycznym, realizowanym po obu stronach granicy polsko białoruskiej tj. budowa drogowego przejścia granicznego w Połowcach po stronie polskiej, tj.: Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB oraz budowa drogowego przejścia granicznego w Pieszczatce po stronie białoruskiej, tj.: Budowa i oprzyrządowanie drogowego przejścia granicznego Peschatka – Etap III (granica białorusko polska) obwód brzeski RB – powiat hajnowski RP.