Unieważniony nabor w ramach Działania 5.1 RPOWP

Anulowaniu ulega konkurs ogłoszony w dniu 29.04.2016 r. (numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16) w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Podjęcie decyzji o anulowaniu konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 (nabór do 15.07.2016 r.) wynika przede wszystkim z obecnego stanu niepewności prawnej, jaki powstał w związku projektem zmian Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478), który w sposób znaczący utrudnia Wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą przeprowadzenie należytej oceny wniosków składanych w ramach rozpoczętego w dniu 30.05.2016 r. naboru (w dniu 10.06.2016 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy OZE zgodnie z doniesieniami prasowymi).

Zgodnie z pkt 19 ppkt 2 tiret 5 Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, konkurs może zostać anulowany w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Dodatkową przesłanką potwierdzającą zasadność anulowania konkursu są wyniki naboru pierwszego konkursu rozstrzygniętego w ramach Działania 5.1 (numer RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/15) zakończonego w dniu 30.12.2015 r., w ramach którego do dofinansowania wybrano jedynie 6 projektów ze 121 złożonych. Trudności w pozyskaniu wsparcia stanowią niezmiernie ważny sygnał wskazujący na konieczność modyfikacji kryteriów wyboru projektów, co powinno przyczynić się do zwiększenia liczby pozytywnie ocenionych wniosków, a tym samym bardziej efektywnego wydatkowania środków publicznych.

W ocenie Instytucji Organizującej Konkurs, uwzględniając niezbędny czas na zlikwidowanie zidentyfikowanych barier, ponowne ogłoszenie naboru wniosków w ramach przedmiotowego Działania przewidziano w I kwartale 2017 r.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o anulowaniu konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16.