Biznes plan to podstawowy dokument sporządzany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzania działalności gospodarczej, zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze zewnętrzne na realizację własnych projektów. Dokument ten służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki, czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania.

Wykonywane przez Centrum Rozwoju Gospodarczego biznes plany to przejrzyste i logicznie skonstruowane opracowania wpływające korzystnie na wizerunek planowanych przez naszych Klientów przedsięwzięć i dzięki temu zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania przez nich dofinansowania.

Dobrze przygotowany biznesplan:

 • Zmniejszy ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia;
 • Będzie dobrym argumentem do negocjacji z bankiem warunków kredytowania;
 • Pozwoli zaplanować niezbędne zasoby;
 • Ułatwi kontrolę przebiegu inwestycji.

Struktura przykładowego biznes planu zawiera:

 1. Opis przedsięwzięcia,
  1.  Przedmiot przedsięwzięcia i jego podstawowe parametry.
  2.  Uzasadnienie realizacji
  3.  Przewidywany okres funkcjonowania przedsięwzięcia.
 2. Plan techniczno-organizacyjny przedsięwzięcia.
  1.  Lokalizacja przedsięwzięcia.
  2. Opis techniczny przedsięwzięcia.
  3. Technologia.
  4.  Plan ilościowy.
  5.  Źródła zaopatrzenia (dostawcy)
  6.  Budżet przedsięwzięcia.
  7. Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe.
  8. Źródła finansowania całości nakładów związanych z przedsięwzięciem.
  9.  Harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
  10.   Plan organizacyjny.
 3. Plan marketingowy.
  1.  Opis usług.
  2.  Charakterystyka rynku.
  3.  Docelowy segment klientów.
  4.  Kanały dystrybucji
  5.  Konkurencja i pozycja konkurencyjna.
 4. Plan finansowy przedsięwzięcia.
  1.  Podstawowe założenia planu finansowego przedsięwzięcia.
  2.  Przychody.
  3.  Koszty.
  4.  Prognoza bilansu, rachunków zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu wnioskodawca bez projektu, wnioskodawca+ projekt oraz w zakresie wyodrębnionego projektu,
  5.  Ocena finansowa projektu za pomocą metod wskaźnikowych (wskażniki płynności, rentowności, wypłacalności).
  6.  Ocena opłacalności finansowej projektu (NPV, IRR).
  7.  Ocena wrażliwości projektu na zmiany parametrów..
  8.  Podsumowanie analizy finansowej
 5. Analiza SWOT
 6. Wnioski