Studium Wykonalności jest jednym z kluczowych załączników w procesie ubiegania się o dotację unijną. Sporządzając studium wykonalności opieramy się każdorazowo o wytyczne Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym, wobec czego mogą mieć Państwo pewność, iż studium będzie sporządzone zgodnie z wymaganiami dla konkretnego Działania (w ramach danego Programu Operacyjnego). Studia wykonalności wykonujemy zgodnie z metodologią UNIDO (United Nations Industrial Development Organization).

Przygotowaliśmy dotychczas z sukcesem kilkadziesiąt studium wykonalności m.in. w zakresie:

 • budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej przejść granicznych,
 • budowy, rozbudowy i wyposażenia infrastruktury muzealnej,
 • dziedzictwa kulturowego,
 • energii odnawialnej (OZE) – instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, farm wiatrowych, elektrowni wodnych, biogazowni,
 • modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego,
 • gospodarki wodno – ściekowej – budowy i przebudowy kanalizacji i sieci wodociągowej,
 • tworzenia świetlic wiejskich, placów zabaw, placów festynowych, siłowni zewnętrznych,
 • tworzenia Centrów Aktywności Lokalnej (CAL),
 • budowi i rozbudowy infrastruktury przedszkolnej,
 • digitalizacji zasobów publicznych,
 • modernizacji i wyposażenia pracowni zawodowych w zakresie kształcenia zawodowego,

Podstawowa struktura każdego z tworzonych przez nas Studium wykonalności zawiera nastepujące elementy:

 • Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych.
 • Identyfikacja problemów.
 • Logika interwencji – powiązania przyczynowo skutkowe w ramach projektu (cele, produkty, rezultaty projektu).
 • Analiza instytucjonalna,
 • Analiza odbiorców projektu.
 • Analiza popytu.
 • Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji.
 • Analiza wykonalności i analiza opcji.
 • Trwałość projektu.
 • Analiza oddziaływania na środowisko.
 • Wpływ na polityki horyzontalne.
 • Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora.
 • Luka finansowa a metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.
 • Analiza projektów inwestycyjnych:
  • Przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu,
  • Płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu,
  • Czas i ryzyko a efektywność projektu inwestycyjnego,
  • Dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
 • Analiza finansowa projektów:
  • Założenia do analizy finansowej,
  • Budowanie projekcji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
  • Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu – FNPV/C i FRR/C, FNPV/K i FRR/K,
  • Analiza trwałości finansowej projektu.
 • Analiza kosztów i korzyści, w tym analiza ekonomiczna projektów:
  • Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu,
  • Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych,
  • szacowanie wskaźników ENPV i ERR oraz B/C projektu,
  • Analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego – DGC),
 • Analiza wrażliwości i ryzyka:
  • Analiza wrażliwości,
  • Analiza ryzyka.